[Ferrell Guild Merchant] Milton

 Type: NPC

See also:
   - Storage