Bourgeois Skills

Name Description
1317 Economy Research Economy Research
1364 Buying Trick Buying Trick
1367 Sell Trick Sell Trick
1392 Stockpile Stockpile
1482 Sniping Shot Sniping Shot
1522 Aim Point Aim Point
1532 Poison Fang Poison Fang
1542 Smash Gun Smash Gun
1552 Zuly Storm Zuly Storm
1562 Zuly Pink Zuly Pink
1572 Warfare Warfare
1592 Employ Hunter Employ Hunter
1602 Terror Knight Terror Knight
1612 Land Mine Land Mine
1783 Camouflage Camouflage
1788 Bullet Shower Bullet Shower
1793 Cannon Smash Cannon Smash
1818 Desperado Desperado
1828 Zuly Stun Zuly Stun